Kinga Załęcka-Kościukiewicz

radca prawny, senior associateUprawnienia / Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończyła aplikację radcowską  przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 

Doświadczenie:

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.
 • Specjalizuje się w problematyce prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień sektorowych, procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych z zakresu zamówień i zakupów dla przedsiębiorstw z branży energetycznej i gazowej, jednostek sektora finansów publicznych, samorządowych osób prawnych oraz podmiotów leczniczych.
 • Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień i trybów, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania.
 • Posiada bogatą praktykę w zakresie sporządzania ogłoszeń w sprawie zamówień, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów o zamówienie publiczne, pism w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym z zakresu realizacji środków ochrony prawnej.
 • Pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych w zakresie sporów dotyczących zamówień publicznych, w tym w szczególności przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Uczestniczyła w wielu konsultacjach komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego, w negocjacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.
 • Brała udział w prowadzeniu kontroli i audytów postępowań o udzielenie zamówienia, w tym opracowywania metodologii kontroli, doboru próby oraz raportów podsumowujących.
 • Uczestniczyła  w konsultacjach projektów aktów prawnych w ramach organizacji branżowych w zakresie prawa zamówień publicznych.
 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, inwestycji liniowych, roszczeń właścicieli nieruchomości z tytułu lokalizowania urządzeń energetycznych, zarządzania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, prawa zobowiązań i prawa rzeczowego oraz prawa ochrony środowiska.
 • Autor ekspertyz dotyczących występowania i dopuszczalności pomocy publicznej pochodzącej z funduszy UE oraz środków krajowych, analiz prawnych dotyczących interpretacji prawa unijnego.
 • Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego (zwłaszcza prawa nieruchomości).
Z kancelarią współpracuje od 2014 r.
 

Specjalizacje:

Prawo korporacyjne i gospodarcze
Prawo Administracyjne i Nieruchomości
Prawo Unii Europejskiej
               

Publikacje:

Autor publikowanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer SA komentarzy, opinii do ustawy Prawo zamówień publicznych:

„Tryby udzielania zamówień publicznych”;

„Poprawa istotnych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w treści oferty - praktyczne stosowanie przez zamawiających przepisu art. 87 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych”;

„Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ – problemy w praktyce”;

„Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”;

„Praktyka prowadzenia przetargu nieograniczonego – analiza problemów związanych z przebiegiem przetargu nieograniczonego na przykładzie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zabezpieczenie laboratorium szpitalnego w zakresie ciągłej i nieprzerwanej pracy przy wykonywaniu analiz biochemicznych i immunochemicznych”;

„Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć - (art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp)  - stosowanie przepisu przez Zamawiających na wybranych przykładach z praktyki prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”;

„Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć - (art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp)  - stosowanie przepisu przez Zamawiających na wybranych przykładach z praktyki prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”;

„Sposób i forma dysponowania przez Zamawiającego wiedzą i doświadczeniem podmiotów trzecich – problemy w praktyce udzielania zamówień publicznych dotyczące stosowania art. 26 ust. 2b pzp na przykładzie postępowań dotyczących robót budowlanych”.

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony