PODATKI

Kontakt

Mariusz Gąsiewski

radca prawny, senior partnermariusz.gasiewski@gpr-law.pl
+48 602 570 140

Problemy dotyczące podatków pojawiają się w większości transakcji handlowych. Rozważenie implikacji podatkowych może wpłynąć na formę i metodę przeprowadzenia transakcji. Zespół naszych prawników wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa podatkowego zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transakcji korporacyjnych, handlowych i finansowych.
Naszym Klientom oferujemy zarówno wsparcie w kwestiach podatkowych związanych z bieżącą działalnością oraz doradztwo w postępowaniach podatkowych i prawach spornych, jak i szeroki zakres doradztwa z zakresu planowania podatkowego, mającego na celu redukcję obciążeń podatkowych w granicach obowiązującego prawa.


DORADZTWO PODATKOWE
 • Ocena skutków podatkowych realizowanych projektów restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych, wydawanie rekomendacji z perspektywy skutków podatkowych takich zdarzeń;
 • Opiniowanie umów handlowych i porozumień, rekomendowanie optymalnych rozwiązań podatkowych;
 • Pomoc w zakresie transakcji transgranicznych oraz unikania podwójnego opodatkowania;
 • Ocena i sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
 • Doradztwo w zakresie mechanizmów optymalizacji opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników;
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków, podatku VAT i innych;
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych due diligence poprzedzających realizację określonych transakcji kapitałowych, obejmujących  między innymi zagadnienia podatkowe;
 • Bieżące doradztwo prawne, dotyczące szerokiego spektrum zagadnień podatkowych.
 
POSTĘPOWANIA PODATKOWE / SPRAWY SPORNE
 • Doradztwo w okresie poprzedzającym kontrole;
 • Doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • Przygotowanie zastrzeżeń i wniosków do protokołów kontroli skarbowych;
 • Przygotowywanie odwołań oraz zażaleń w toku postępowań podatkowych;
 • Doradztwo w trakcie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków;
 • Przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentacja w trakcie postępowań zainicjowanych wniesieniem tych skarg;
 • Przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentacja w Trybunale Konstytucyjnym;
 • Przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością przepisów prawa polskiego bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi;
 • Opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych, w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE;
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach karno – skarbowych.
 
PLANOWANIE PODATKOWE
 • Identyfikowanie najistotniejszych obszarów wpływających na efektywność rozliczeń podatkowych, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak różnice w amortyzacji księgowej i podatkowej, różnice dotyczące momentu opodatkowania, czy też konkretne wyłączenia z kosztów podatkowych;
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań optymalizujących opodatkowanie od ich najprostszych postaci, dotyczących odpowiedniego zarządzania elementami kosztów podatkowych poczynając, po bardziej wyrafinowane, obejmujące elementy strukturyzujące aktywa i pasywa podatnika oraz wykorzystujące możliwości oferowane w innych aniżeli polska jurysdykcjach podatkowych;
 • Opracowywanie i uzyskiwanie wiążących interpretacji podatkowych w kraju oraz w zagranicznych jurysdykcjach;
 • Uzyskiwanie opinii podatkowych oraz prawnych specjalistów jurysdykcji zagranicznych, które uczestniczą w działaniach optymalizujących;
 • Analiza skutków podatkowych zamierzonych przez Klienta transakcji, w tym w szczególności transakcji kapitałowych oraz ocena ryzyk podatkowych z nich wynikających i opracowywanie rozwiązań umożliwiających minimalizację tych ryzyk;
 • Pomoc w tworzeniu oraz zarządzaniu zagranicznymi wehikułami prawnymi (np. spółkami holdingowymi, fundacjami) w licznych jurysdykcjach oferujących przyjazne rozwiązania podatkowe, w tym w szczególności w Republice Cypru, Luksemburgu, Liechtensteinie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Malcie, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czy Antylach Holenderskich;
 • Śledzenie i reagowanie na planowane zmiany podatkowe w kraju i bieżące proponowanie rozwiązań optymalizacyjnych adekwatnych do zmieniające się sytuacji prawnej.
 
 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony