OCHRONA KONKURENCJI / PRAWO ANTYMONOPOLOWE

Kontakt

Mariusz Gąsiewski

radca prawny, senior partnermariusz.gasiewski@gpr-law.pl
+48 602 570 140

W ramach  doradztwa w tym obszarze Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc poczynając od oceny, czy planowane zamierzenia inwestycyjne Klienta są zgodne z prawem konkurencji oraz nie naruszają słusznych interesów konsumentów, po reprezentację przed UOKiK oraz przed sądem antymonopolowym w sprawach z zakresu prawa praktyk nieuczciwej konkurencji.
Nasz zespól posiada także duże doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony produktów i ich marek, reklamy wprowadzającej w błąd oraz reklamy porównawczej, a także wynikających z takich praktyk zagrożeń. Doradzamy Klientom jak je eliminować lub ograniczać negatywne skutki z nich wynikające. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na tym tle, analizujemy zawarte umowy i porozumienia, wspieramy Klientów w procesie zawierania umów i porozumień tego dotyczących oraz sporządzamy opinie prawne.
 
 • Ocena środków podejmowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą i podmioty nie posiadające pozycji dominującej pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. systemy rabatów lojalnościowych, rabaty ze względu na wielkość sprzedaży, zawężanie marż, sprzedaż wiązana i pakietowanie, odmowa dostaw);
 • Ocena różnych rodzajów umów zawieranych pomiędzy podmiotami działającymi na tych samych lub różnych poziomach produkcji lub dystrybucji pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. porozumienia cenowe, umowy o wymianie informacji, umowy dystrybucji selektywnej lub umowy dystrybucyjne z klauzulą wyłączności, umowy sprzedaży lub zakupu z klauzulą wyłączności, umowy franczyzy, porozumienia w sprawie utrzymania ceny detalicznej);
 • Ocena możliwości zastosowania wyłączeń grupowych i innych wyłączeń przewidzianych w polskim i euro-pejskim prawie konkurencji;
 • Due diligence w zakresie prawa konkurencji, w tym odnośnie transakcji M&A, porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomocy publicznej;
 • Doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Ocena konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcje M&A;
 • Wnioskowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na transakcje M&A;
 • Doradztwo na rzecz firm farmaceutycznych w zakresie polityki cenowej oraz porozumień dystrybucyjnych z uwzględnieniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów; w tym w szczególności przepisów dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej oraz monopolistycznej na rynku właściwym, przygotowywanie projektów umów oraz opracowywanie strategii dystrybucji z uwzględnieniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Doradztwo na rzecz firm farmaceutycznych w zakresie ustalenia dopuszczalnych form reklamy i promocji;
 • Doradztwo w kwestiach związanych z kształtowaniem polityki sprzedaży produktów leczniczych z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Doradztwo na rzecz dostawców Internetu w kwestiach związanych z nieuczciwą konkurencją.
 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony